כתבי עת במדעי הרוח

Do you know of any other Digital Humanities Journals? if you do, please reply with a link and I will update!